fbpx

Join our team

บริษัท Muller Design Solution คือผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ครบวงจร มีโรงงานการผลิตและทีมงานก่อสร้างที่มีประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 20 ปีในกลุ่มงาน Luxury Design
 
เปิดรับสมัครทีมงานเพิ่มจำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้

Senior Interior Designer
( 1 ตำแหน่ง )

– วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบตกแต่งภายใน หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี หรือสูงกว่า
– มีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบตกแต่งภายใน อย่างน้อย 5 ปี
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบได้ชำนาญ CAD / 3D Max / Revit / Sketch Up / Photoshop / Illustrator และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
– ออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายในและร่วมพัฒนาแบบกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เน้นความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆ
– มีใจรักในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์- สามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นๆ
– มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดี
– ร่วมประชุม และสำรวจหน้างานพร้อมเป็นผู้ประสานงาน เพื่อให้บรรลุตามความต้องการของเจ้าของโครงการ
– บริหารงานและควบคุมดูแลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
– มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย, เข้าใจในความเป็นอาชีพนักออกแบบ- พร้อมเรียนรู้งานและพัฒนาความสามารถตนเองไปพร้อมกับบริษัท
* ถ้าหากมีความสนใจและความเข้าใจเรื่อง Green Materials , Sustainable จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Intermediate Interior Designer
( 1 ตำแหน่ง )

– วุฒิปริญญาตรีสาขาออกแบบตกแต่งภายใน หลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี
– – มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมภายใน อย่างน้อย 3 ปี
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบ CAD / 3D Max / Revit / Sketch Up / Photoshop / Illustration
– มีใจรักในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์- สามารถทำงานเป็นทีมได้ พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นๆ , มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี,
– มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย, เข้าใจในความเป็นอาชีพสถาปนิก- พร้อมเรียนรู้งานและพัฒนาความสามารถตนเอง ไปพร้อมกับบริษัท
* ถ้าหากมีความสนใจและความเข้าใจเรื่อง Green Materials , Sustainable จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Client Service
(1 ตำแหน่ง)

– จบการศึกษาด้านออกแบบตกแต่งภายในหลักสูตร 4 หรือ 5 ปี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านบริการลูกค้ามาอย่างน้อย 3 ปี
– เข้าใจงานออกแบบตกแต่งภายในและสามารถอ่านงานเขียนแบบได้เป็นอย่างดี
– รับผิดชอบดูแลคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและ นำเสนอโปรเจ็คร่วมกับนักออกแบบได้ตั้งแต่ต้นจนจบงาน
-มีใจรักในงานบริการลูกค้า งานติดต่อสื่อสารและประสานงานต่างๆ ของบริษัทได้อย่างชำนาญ
– ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกในการแก้ไขปัญหา หาข้อมูลและพร้อมตอบข้อซักถามต่างๆของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
– รักษามาตรฐานการรับสายโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงที
– รวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆ
* หากมีความสามารถทางด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Draftsman
( 1 ตำแหน่ง )

– จบการศีกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเคยได้รับการฝึกอบรมทางด้านนี้มาก่อน
– มีประสบการณ์ทำงานทางด้านสถาปัตยกรรมภายในอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป เคยเขียนแบบและทำงานในบริษัทออกแบบภายในมาก่อน
ใช้โปรแกรมและเขียนแบบ Auto cad ได้อย่างชำนาญ
– มีความเข้าใจขั้นตอนและรายละเอียดงานก่อสร้างสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและงานภายใน เคลียร์แบบ,ตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของงาน
– ประสานงานกับผู้รับเหมาอื่น เพื่อไม่ให้งานติดขัด สามารถประสานงานกับ Consultและ Ownerได้
– สามารถไปหน้างานจริงเพื่อวัด เก็บข้อมูล ออกแบบ และเขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Autocad
– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
– ชอบคิด วิเคราะห์ หา กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
• มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบหรือออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสมัครงานให้ส่ง Resume แนะนำตัวท่านเอง และผลงานที่ผ่านมา เพื่อรอการพิจารณาติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์งานต่อไป
ผลงานในรูปแบบ PDF ขนาดไม่เกิน 10MB

ส่งผลงานพร้อมแนะนำตัวมาที่
sasivadee@mullerdesignsolution.com
เบอร์ติดต่อ: 084-5955663

Up